Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120

Szanowni Państwo,

w wyniku wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 ustanawiającego środki dotyczące dostępu do otwartego Internetu oraz zmieniające dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, a także rozporządzenie (UE) nr 531/2012 w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii (dalej Rozporządzenie), zmianie uległ Regulamin wykonania usług telekomunikacyjnych.

Celem zmian w regulaminie jest jasne i zrozumiałe wyjaśnienie wpływu parametrów jakości  świadczonych usług na usługę dostępu do sieci Internet, w tym na korzystanie z treści, aplikacji i usług oraz wskazanie minimalnych i maksymalnych prędkości pobierania i wysyłania danych. Zmiany wynikają wyłącznie i bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa i nie zmieniają warunków cenowych oraz parametrów jakościowych świadczonych na Państwa rzecz usług.

W związku z powyższym informujemy, że w przypadku braku akceptacji poniższych zmian, Abonentowi przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy abonenckiej do dnia wejścia poniższych zmian w życie. W tym celu Abonent, nie później niż do dnia wejścia w życie zmian Regulaminu, ma prawo doręczyć Dostawcy usług pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy abonenckiej z powodu braku akceptacji zmian. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy abonenckiej z powodu braku akceptacji zmian wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Brak pisemnego oświadczenia Abonenta w powyższym terminie oznacza akceptację zmian. Jednocześnie Operator informuje, że w przypadku skorzystania przez Abonenta z prawa wypowiedzenia Umowy abonenckiej, Dostawcy usług przysługuje zwrot przyznanej Abonentowi ulgi (opłaty wyrównawczej).

Wobec powyższego zmianie ulegnie § 13 Regulaminu, do którego dodane zostają ustępy od 8 do 13 o następującym brzmieniu:

8. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Regulaminu, Operator nie gwarantuje przepustowości transmisji do zasobów dostępnych w sieci Internet.

9. Przepustowość (inaczej: „prędkość”) transmisji danych określona (deklarowana) w Cenniku lub w Umowie oznacza maksymalną dostępną przepustowość w ramach danego pakietu. Faktycznie dostępna dla Abonenta w danej chwili przepustowość transmisji danych może różnić się od maksymalnej i uzależniona jest w szczególności od: bieżących możliwości sieci telekomunikacyjnej w tym ograniczeń technologicznych tej sieci, możliwości technicznych oraz stanu technicznego Urządzenia abonenckiego, przeciążeń sieci telekomunikacyjnej, na którą wpływ mają m.in. działania innych operatorów telekomunikacyjnych lub innych użytkowników sieci, a także – w przypadku sieci bezprzewodowych – warunki atmosferyczne. W przypadku Usługi dostępu do Internetu, zwykle dostępna prędkość, tj. taka prędkość jakiej Abonent może oczekiwać w większości przypadków podczas korzystania z Usługi – mając w szczególności na uwadze ograniczenia, o których mowa w zdaniu poprzedzającym – nie powinna różnić się od maksymalnej prędkości o więcej niż 30 %, zaś minimalna dostępna prędkość w nie powinna różnić się od maksymalnej o więcej niż 70 %. Obniżenie prędkości może tymczasowo wpływać na ograniczenie uprawnień Abonenta do dostępu do określonych treści, aplikacji lub usług, w szczególności tych, które wymagają wyższej prędkości niż aktualnie dostępna.

10. Możliwość prawidłowego korzystania z więcej niż jednej treści, aplikacji lub usługi równocześnie jest uzależniona od deklarowanej prędkości transmisji danych dla danego pakietu. Korzystanie z poszczególnych treści, aplikacji lub usług wymagających wyższej prędkości transmisji danych niż deklarowana zgodnie z pakietem, z którego korzysta Abonent na podstawie Umowy, może być utrudnione lub niemożliwe. W szczególności w przypadku korzystania z treści, aplikacji lub usługi wymagającej zbliżonej do maksymalnej deklarowanej prędkości lub w przypadku wystąpienia tymczasowych przeciążeń sieci telekomunikacyjnej, równoczesne korzystanie z innych treści, aplikacji lub usług może być niemożliwe.

11. Operator, w celu pomiaru i organizacji ruchu w sieci, optymalizacji ogólnej jakości transmisji oraz aby zapobiec przekroczeniu pojemności łącza stosuje pasywne mechanizmy gromadzenia oraz analizy danych o parametrach jakościowych i wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej. Stosowane są również procedury zapewniania jakości świadczonych Usług oparte w szczególności o następujące środki zarządzania ruchem w sieci: kolejkowanie, priorytetyzację, rezerwację, czasową alokację transmisji, przelewy ruchu i unikanie przeciążeń, mające na celu utrzymanie optymalnej pojemności łącza w celu zapewnienia Abonentowi nieprzerwanego dostępu do treści, aplikacji lub usług, z których korzysta Abonent. Określone w zdaniach poprzedzających procedury oraz środki zarządzania ruchem Operator wprowadza w celu utrzymania i podwyższania parametrów jakości świadczonych Usług.

12. Środki zarządzania ruchem stosowane przez Operatora mogą mieć przejściowy wpływ na jakość świadczonej Usługi dostępu do Internetu, jednak nie mają wpływu na prywatność Abonenta ani ochronę jego danych osobowych, z zastrzeżeniem zdania drugiego.  W wyjątkowych przypadkach, gdy będzie to niezbędne z uwagi na cele określone przepisami prawa, podjęcie przez Operatora środków zarządzania ruchem może spowodować czasowe obniżenie jakości świadczonej Usługi poprzez spowolnienie prędkości transmisji danych, a w szczególnych, wyjątkowych przypadkach określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego – może mieć również przejściowy wpływ na prywatność Abonenta lub zakres ochrony jego danych osobowych.

13. W przypadkach jakichkolwiek stałych lub regularnie powtarzających się istotnych rozbieżności pomiędzy faktycznym wykonaniem Usługi dostępu do Internetu na rzecz Abonenta będącego konsumentem pod względem minimalnej prędkości lub innych parametrów jakości Usługi a wykonaniem opisanym zgodnie z ust. 9-12 niniejszego paragrafu, jeśli rozbieżności takie stanowią nienależyte wykonanie Umowy abonenckiej w rozumieniu przepisów prawa, Abonentowi będącemu Konsumentem przysługuje uprawnienie do złożenia reklamacji zgodnie z postanowieniami § 12 Regulaminu, a także rozstrzygnięcie sporu w drodze mediacji prowadzonej przez Prezesa UKE zgodnie z art. 109 Prawa telekomunikacyjnego, ewentualnie w drodze postępowania przed sądem polubownym prowadzonego na podstawie art. 110 Prawa telekomunikacyjnego lub powództwo do sądu powszechnego.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 30 kwietnia 2016 r.

Nowy Regulamin jest dostępny w zakładce Dokumenty, pod tym linkiem.